Printzipale

Noas

Sa prima istagione de su programma de televisione Beni cun me (2021) si podet giai bìdere pro mèdiu de sa prataforma RaiPlay! Bìsita sa setzione chi currispondet o atzede a sa prataforma incarchende su bànner in bàsciu!

Beni cun me, 2021 (RAI/Terra de Punt)

Sighi·mi

Sighi·mi in su canale de Telegram meu