Printzipale

Discu nou: De Sardenya a Califòrnia (2024)
“Beni cun me”
“Non bido s’ora”
Die de sa Sardigna 2024

Beni cun me in RaiPlay!

Sa prima istagione de su programma de televisione Beni cun me (2021) si podet giai bìdere pro mèdiu de sa prataforma RaiPlay! Bìsita sa setzione chi currispondet o atzede a sa prataforma incarchende su bànner in bàsciu!

Beni cun me, 2021 (RAI/Terra de Punt)

Sighi·mi

Sighi·mi in su canale de Telegram meu