Puntada 6: Nùgoro (7/2/2021)

Lìngua: sardu (variedade nugoresa)

S’ùrtima istatzione de Beni cun me est Nùgoro (in italianu e ufitzialmente Nuoro), in su tzentru de s’ìsula, una tzitade chi a s’ispissu est acostada a su chi si bolet presentare comente una sardidade pura, unu logu de traditziones firmu in su tempus. A tesu de custa immàgine romàntica e uniforme, passigiamus in is rugas suas pro cumprèndere si siat, a beru, cudda realidade ermètica de is paristòrias de Gràssia Deledda (iscritora sarda in italianu, prèmiu Nobel de literadura de su 1926).

Nùgoro, est evidente, est difatis una tzitade sarda, cun presèntzia de sa lìngua e de is traditziones, ma ddoe est puru multiculturalismu, rap e hip-hop, e ativistas comente cuddos de Sardware, unu grupu de giòvanos chi traballat pro sa presèntzia de su sardu in sa tecnologia. Cun issos amus a chistionare de programmas comente su tradutore automàticu de Apertium, pro tradùere dae s’italianu e de su catalanu a su sardu, e de àteros progetos gràtzias a is chi oe podimus impreare, in sardu, Telegram, Jitsi, Duckduckgo o sistemas operativos pro telefoneddos comente Ubuntu Touch.

In fines, amus a connòschere s’amigu e fotocàmera Mauro Pes, chi at a girare sa càmera e nos at a ispiegare comente at bìvidu su protzessu de registratzione de su programma.

A menzus bìdere!