Puntada 5: Gaddura (31/1/2021)

Lìngua: gadduresu (famìlia de lìnguas sardu-corsas)

Custa borta est s’amigu Agostinu Peru, gadduresu de Vidda Ecchja (in italianu e ufitzialmente Viddalba), chie s’acumpàngiat a s’iscoberta de sos paesàgios birdes de Gaddura, sa parte prus setentrionale de s’ìsula.

Sa Gaddura est, mancari su chi potzat pàrrere dae is mapas, una zona immensa de montagnas e stazzi, is domos traditzionales. Est connota puru dae is plajas suas, mescamente cuddas de Costa Smeralda, rifùgiu de milliardàrios in s’istade. Su cantautore Fabrizio de Andrè (genovesu de orìgine, sardu de adotzione) at detzìdidu de bìvere in Gaddura, a curtzu de sa capitale (Tèmpiu), e ci at dedicadu cantzones in gadduresu comente «Monti di Mola» (su nòmine traditzionale de sa Costa Smeralda), «Zirichiltaggia» (‘tziligherta’). De Tèmpiu fiat puru su poeta Gavinu Pes, de su de XVIII sèculos, de chie sa cantante Daniela Pes at musicadu calicunu poema iscritu in gadduresu.

A pustis de fàghere note in domo de Agostino, incarreramus conca a Locusantu (Logusantu in sardu; nòmine ufitziale in italianu, Luogosanto), in ue amus a fàghere unu giru in su mercadu chidajolu. A pustis, s’ativista e chircadore Riccardo Mura si faghet fàghere una bìsita de sa biblioteca munitzipale chi gestit.

Ci vidimu!