Puntada 4: Sàssari (24/1/2021)

Lìngua: tataresu o turritanu (famìlia de lìnguas sardu-corsas)

Su biàgiu sighit conca a Tàtari, sa capitale de su nord e unu de sos munitzìpios prus mannos de s’Istadu italianu pro estensione in chilòmetros cuadrados. Tàtari (in tataresu, Sàssari) tenet una situatzione linguìstica cumplessa: in sa tzitade ant cunvìvidu de meda su tataresu (una lìngua de transitzione sardu-corsa) e su sardu, prima chi su monolinguismu italianu si fagheret onnipresente. Su tataresu si faeddat in belle totu sa provìntzia de Tàtari (cun s’etzetzione de s’Alighera), chi includet intre àteras Isthintini (nùmene ufitziale: Stintino) e Posthudòrra (Porto Torres). Pro custu motivu, su tataresu si connoschet puru cun su nòmine de turritanu.

Arribamus a s’ora de pràndere, giustu in tempus pro tastare sa gastronomia de sa tzitade de acordu cun is cussìgios de s’anfitrionu nostru: Futta est unu giòvanu chi cantat in tataresu cantzones prenas de cumpromissu e de trasformatzione. Si contat chi, cando faeddat cun is cumpàngios corsicanos suos (cun is chi at formadu su grupu Isulana familia), ddu faghet in tataresu, e chi s’intercomprensione est prena.

In Sardigna, sa gente de Tàtari est connota pro more de s’umore suo e de is cantzones de festa. Su giornalista de s’Unione Sarda e iscritore tataresu Celestino Tabasso —autore de sa ghia turìstica prus ispassiosa de Sardigna, Forse non fa – Dieci errori da evitare a Cagliari— s’ispiegat, cun gràtzia meda, cale parte de s’istòria est tzerta in sa rivalidade intre is tzitades de Casteddu e Tàtari.

Pro agabbare, Maria Barca —giornalista e portaboghe de su Movimentu de sos Pastores Sardos— cumpartzit s’esperièntzia sua de sardòfona chi bivet in Tàtari, e si frunit craes pro cumprèndere su benidore de su multilinguismu in Sardigna.

A videzzi!